You are here

Mis on STOP VIVISECTION

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 järgi "pööravad ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele". Sellest ametlikust kinnitusest tuleneb ka moraalne kohustus austada loomade põhiõigusi: nende õiguste kaitse peab olema tunnistatud kui Euroopa Liidu prioriteet ning tagatud ühtse õigusliku raamistiku vahendusel Euroopa tasandil.
Põhjustades valu ja kannatusi aistimisvõimelistele ning kaitsetutele olenditele tuleb loomkatseid ilma mingi kahtluseta pidada vastuvõetamatuks praktikaks.

Eetilisi põhjusi, mida muuhulgas 2006. aasta Eurobarometer'i uuringu järgi jagab 86% Euroopa kodanikest, toetavad teadlased, kes väidavad, et "loommudelite" kasutamisel inimeste terviseprobleemide hindamisel jääb puudu teaduslikust põhjendatusest; tõepoolest, igasugune statistika tõendab siinkohal pakutud mudeli tõhusust ja usaldusväärsust.

Loomkatseid võib seega pidada:

  • ohuks inimese tervisele ja keskkonnale;
  • piduriks uute meetodite arendamisel biomeditsiinilistes uuringutes, mis põhinevad kõige viimastel teaduslikel saavutustel;
  • takistuseks võtta kasutusele uued spetsiaalselt inimeste jaoks loodud tehnoloogiad, mis võimaldavaid odavamalt ja kiiremini saada palju usaldusväärsemaid ning põhjalikumaid andmeid.

Arvestades eelpoolmainitut kutsume meie, allakirjutanud Euroopa kodanikud, Euroopa Komisjoni tühistama direktiivi 2010/63/EL, mis käsitleb teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset. Seetõttu kutsume Euroopa Komisjoni üles esitama uut ettepanekut, mis keelab ära loomkatsed ning teeb selle asemel biomeditsiinilises ja toksikoloogilises teaduses kohustuslikuks otseselt inimeste kohta käivate andmete kasutamise.

 

STOP VIVISECTION teostumas:

25. aprillil 2012 lisati LÕPP LOOMKATSETELE Euroopa Komisjoni registrisse
22. juunil 2012 kinnitati registreerimine Euroopa Komisjoni poolt ning alustati allkirjade kogumise protsessi
Allkirju on võimalik anda 1. novembrini 2013
Aasta alguses toimub Euroopa Parlamendis avalik istung, mille tulemuste kohta annab Euroopa Komisjon välja teatise