You are here

Vad är STOP VIVISECTION

Enligt artikel 13 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, ska ”unionen och medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till välfärd för djur som kännande varelser”. Detta officiella uttalande innebär en moralisk skyldighet att respektera de grundläggande rättigheterna för djur: skyddandet av dessa rättigheter måste erkännas som en prioritet för EU och garanteras hjälp av en enhetlig rättslig ram på europeisk nivå. Djurförsök (vivisektion) orsakar smärta och lidande hos levande och försvarslösa djur och är därför utan tvekan en oacceptabel verksamhet.

Etiska skäl att stoppa djurförsök - något som 68 %  av EU-medborgare anser finnas (Eurobarometer 2006, fråga 22) - stöds av forskare, som anser att djurförsök inte är en vetenskapligt säker metod för att bedöma människors hälsa. Faktum är att det inte finns någon statistik som styrker tillförlitlighet och effektiviteten hos djurmodeller.

Därför kan djurförsök anses vara:

  • en fara för människors hälsa och för miljön
  • en broms för utvecklandet av nya metoder inom biomedicinsk forskning, något som ska baseras på de senaste vetenskapliga framgångarna
  • ett hinder att få mycket mer tillförlitliga, uttömmande, billigare och snabbare utvärderingar genom nya tekniker och metoder utformade för människor

Baserat på ovanstående premisser uppmanar vi, undertecknade EU-medborgare, den Europeiska Kommisionen att upphäva direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Vi uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag som syftar till att göra sig av med djurförsök, genom att kräva att biomedicinsk, toxikologisk och relaterad forskning använder data specifikt framtagen för människor och inte för djur.

 

Varför STOP VIVISECTION

Initiativet STOP VIVISECTION föddes efter många och kraftfulla protester från EU-medborgare mot godkännandet av direktiv 2010/63/EU (om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål). Detta direktiv leder inte till avskaffande av djurförsök - något som anges i de europeiska fördragen, där det står att Europeiska unionens politik måste ta hänsyn till djurs behov och välfärd som kännande varelser. Dessutom utgör djurförsök en allvarlig fara för människors hälsa, djurförsök har inte ett prediktivt värde för människor, och djurförsök hindrar utvecklingen av nya metoder inom biomedicinsk forskning.

 

STOP VIVISECTION pågår

è 25e april 2012. STOP VIVISECTION skrivs in hos EU-kommissionens registrat
è 22a juni 2012. Registreringen hos EU-kommissionen bekräftas och underskrifter börjar samlas in
è 1a november 2013. Namnunderskriftsinsamlingen stängs
Offentlig utfrågning i Europaparlamentet och kommuniké från EU-kommissionen