You are here

Czym jest Stop Vivisection

Artykuł 13 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: "Unia i Państwa Członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania". To oficjalne stwierdzenie niesie ze sobą moralny obowiązek respektowania fundamentalnych praw zwierząt. Ochrona tych praw powinna być priorytetem Unii Europejskiej i musi być gwarantowana przez przepisy prawne na poziomie unijnym. Sprawianie bólu i cierpień istotom czującym i bezbronnym, w tym eksperymenty na zwierzętach - lub wiwisekcja - są, bez cienia wątpliwości, praktyką nie do zaakceptowania.

Rozwiązania etyczne (popierane przez 86% ankietowanych z całej Europy, według wyników Eurobarometru 2006) są wspierane także przez naukowców, wskazujących niską naukową użyteczność "materiałów zwierzęcych" w badaniach dotyczących kwestii zdrowia ludzi. Co więcej, wszelkie statystyki dowodzą, że wyniki takich badań nie są ani wydajne ani rzetelne.

Z tego powodu eksperymenty na zwierzętach mogą zostać uznane za:

  • zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska;
  • hamulec rozwoju nowych metod badań biomedycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach nauki;
  • przeszkodę na drodze do bardziej rzetelnych, wyczerpujących, tańszych i szybszych rozwiązań, opartych na najnowszej technologii i stworzonych specjalnie dla ludzi.

W związku z powyzszym, my, niżej podpisani obywatele Unii Europejskiej, naciskamy na Komisję Europejską, by uchyliła dyrektywę 2010/63/EU w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Wzywamy Komisję Europejską by przedstawiła nowy projekt, wykluczający eksperymenty na zwierzętach, w zamian, czyniący obowiązkowym użycie - w badaniach biomedycznych i toksykologicznych - materiałów odpowiednich dla gatunku ludzkiego.

 

Dlaczego STOP VIVISECTION

Inicjatywa STOP VIVISECTION narodziła się z licznych europejskich protestów przeciw zatwierdzeniu dyrektywy 2010/63/UE, mającej "chronić zwierzęta wykorzystywane do celów naukowych". Dyrektywa ta nie wniosła zakazu eksperymentowania na zwierzętach, jak chciałyby Traktaty Europejskie, zgodnie z którymi rozwiązania prawne Unii Europejskiej muszą brać pod uwagę potrzeby zwierząt i ich zdrowie, jako istot czujących. Co więcej, eksperymenty na zwierzętach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ badania te nie mają żadnej realnej wartości i powstrzymują rozwój nowych technologii badań biomedycznych.

 

STOP VIVISECTION w toku

25 kwietnia 2012 STOP VIVISECTION zostało wprowadzone do rejestru Komisji Europejskiej
22 kwietnia 2012 potwierdzono rejestrację przez Komisję Europejską i rozpoczęcie procesu zbierania podpisów
1 listopada 2013 roku proces zbierania podpisów zostanie zamknięty
Ma trwać wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, po którym Komisja Europejska ma wydać decyzję