You are here

Какво представлява "Спрете вивисекцията"

Член 13 от Договора за действието на Европейския Съюз гласи: "Съюзът и всички държави - членки, отчитайки факта, че животните са съзнателни и чувстващи същества, трябва да вземат под пълно внимание изискванията за хуманно отношение към животните".
Официалното потвърждение, посочено в него, поражда моралното задължение за зачитане на основните права на животните: защитата на тези права трябва да бъде призната като приоритет на ЕС и гарантирана посредством съответно свързана правна рамка на Европейско равнище.
Причиняването на болка и страдание на съзнателни и беззащистни същества, експерименти върху животни - или още вивисекцията - трябва, без всякакво съмнение, да се счита за недопустима практика.

Етичните причини - които освен това се споделят от 86% от европейските граждани, според проучване на Евробарометър от 2006 г. - са подкрепени от учени, които установявати и признават липсата на научна обоснованост в прилагането на "животински модели" в оценката на здравословните проблеми на човешките същества; всъщност всички статистически данни доказват ефективността и надеждността на модела, посочен тук.

Поради това, тестването върху животни може да се счита за:

  • опасност за човешкото здраве и околната среда;
  • възпрепятстване на развитието на нови методи в биомедицинските изследвания, основани на най - новите научни постижения;
  • пречка за сдобиване с много по - надеждни, изчерпателни, евтини и бързи отговори, предоставени чрез нови технологии, произведени от хората специално за целта.

С оглед на гореспоменатите, ние, долуподписаните европейски граждани, настояваме Европейската Комисия да отмени директива 2010/63/EU относно защитата на животни, използвани за научни цели.

Затова призоваваме Европейската Комисия да представи ново предложение, с което да се прекратят тестовете с животни, чрез задължителното използване - в биомедицинските и токсикологичните изследвания - на данни, специално добити за хора, а не за животни.

 

Защо СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА

Инициативата "СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА" се роди като последствие от силните и многобройни протести на Европейските граждани срещу приемането на Директива 2010/63/EU (защита на животните, използвани за научни цели). Тази директива не успя да задейства намаляването и премахването на експериментирането с животни, както беше зададено в Европейските Трактати, където политиката на Европейския Съюз е да се взимат предвид нуждите и благополучието на животните, като чувстващи същества. В допълнение, екпериментирането върху животни представлява сериозна заплаха за човешкото здраве, тъй като тестването върху животни няма никакви предвидими ползи за човека и възпрепятства развитието на нови методи в биомедицинските изследвания.

Развитието на СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯ

 
СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА беше въведена в регистъра на Европейската Комисия
беше получено потвърждение от Европейската комисия за регистрация и се стартира процедурата за събирането на подписи
Приключване на процедурата за събиране на подписи
Публично изслушване в Европейския парламент и обсъждане от Европейската комисия